น้ำมันเครื่องเกรดเดี่ยว

น้ำมันเกรดเดี่ยว เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องแบบไหน ?

น้ำมันเครื่อง เกรดเดี่ยว น้ำมันเครื่อง เกรดรวม
- มีค่าความหนืดเดียว เช่น SAE 40                              - มีความหนืด 2 ค่า เช่น SAE 20W-50
- เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นความหนืดจะลดต่ำลงจนไม่เหมาะสมที่จะหล่อลื่น         - เหมาะสมตลอดทั้งช่วงอุณหภูมิต่ำและอุณหภูมิสูง จึงใช้ ความหนืด 2 ค่าคือ SAE 20W-50 หรือที่เรียกว่าเกรดรวม (Multigrade) นั่นเอง ก็จะช่วยให้น้ำมันคงความสามารถในการหล่อลื่นได้ดีทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูง
- ใช้หล่อลื่นเครื่องจักรทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้น้ำมัันเครื่องเบอร์ SAE 40 หล่อลื่นเครื่องอัดอากาศ ปั๊มน้ำ เป็นต้น แต่แนะนำให้ใช้ตรงตามประเภท เนื่องจาก Additive ที่แตกต่างกัน      - มักนิยมใช้ในน้ำมันหล่อลื่นประเภทยานยนต์ทั้งในน้ำมันเครื่องและน้ำมันเกียร์ เพราะมีการสตาร์ทและหยุดเครื่องสลับกันไปบ่อยครั้ง